Strona główna BIP » OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Menu:
PORADNIK - KARTY SPRAW
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
Ostatnie 5 wiadomości:
» informacja z otwarcia ofert
» Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 rok
» Program współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
» Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
» Działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej - OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Ilość wiadomości z działu 'OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE': 1
Ilość dokumentów w dziale 'OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE': 0
Informacje o oświadczeniach majątkowych:

Zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) osoby pełniące funkcje publiczne są zobowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Obowiązek ten dotyczy: Burmistrza Miasta, Radnych, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni składają w dwóch egzemplarzach:

1) radny - Przewodniczącemu Rady Miasta;

2) Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miasta - Wojewodzie;

3) Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza - Burmistrzowi Miasta.

Oświadczenie majątkowe składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenia majątkowe podlegają analizie, której dokonują  osoby, którym złożono oświadczenie. Następnie przesyłają 1 egzemplarz oświadczenia urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art.    24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.Data wprowadzenia: 2009-07-14 1159
Data upublicznienia:
Art. czytany: 31148 razy

Wiadomość wprowadził: Sylwia Zabijak
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rada Miasta Zielonka
Burmistrz Miasta Zielonka
Zastępca Burmistrza Miasta Zielonka
Sekretarz Miasta Zielonka
Skarbnik Miasta Zielonka
Kierownicy/Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacje o oświadczeniach majątkowych:
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA