Strona główna BIP » RADA MIASTA
Menu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNIK - KARTY SPRAW
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
ZARZĄD OSIEDLA POLIGON
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana SIWZ dotycząca formularza ofertowego
» zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
» Informacja z otwarcia ofert
» Zarządzenie nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
» Zarządzenie nr 73/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
Ilość wiadomości z działu 'RADA MIASTA': 2
Ilość dokumentów w dziale 'RADA MIASTA': 0
Postanowienie Komisarza Wyczorczego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. o zwołaniu pierwszej sesji Rady Miasta

Treść postanowienia w załączeniu

Data wprowadzenia: 2014-11-26 1548
Data upublicznienia:
Art. czytany: 41657 razy

» POBIERZ - rozmiar: 98040 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Wiadomość wprowadził: Ewa Czajka
Kompetencje Rady Miasta:

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady Miasta określa art. 18 i art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 1. uchwalanie statutu Miasta;
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie  skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, na wniosek Burmistrza;
 4. uchwalenia budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu;
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocnicznych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na relizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomosć; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy;
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza;
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym;
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy;
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta;
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym.
 10. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; 12a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260), a także wznoszenia pomników;
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
  14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Rada Miasta Zielonka działa zgodnie z Uchwałą Nr XIX/152/16  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zielonka oraz wzoru sprawozdań.Data wprowadzenia: 2009-06-04 1420
Data upublicznienia:
Art. czytany: 78527 razy

Wiadomość wprowadził: Sylwia Zabijak
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Skład Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby Radnych
Dyżury Radnych Miasta
Interpelacje i zapytania Radnych
Uchwały Rady Miasta
Projekty uchwał
Głosowania z Sesji Rady Miasta
Protokoły z Sesji Rady Miasta
Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej
Projekty protokołów z Sesji Rady Miasta
Nagrania z posiedzeń Sesji Rady Miasta
Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych
Raport o stanie Miasta Zielonka
Petycje
Ostat. 10 wiadomości:

» Postanowienie Komisarza Wyczorczego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. o zwołaniu pierwszej sesji Rady Miasta
» Kompetencje Rady Miasta:
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA