Strona główna BIP » NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023 (arch.)
Menu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNIK - KARTY SPRAW
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (instrukcja obsługi, podstawa prawna)
MIASTO
RADA MIASTA
BURMISTRZ MIASTA
URZĄD MIASTA
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE I OPINIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIEJSKA RADA SENIORÓW
MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA ZIELONKA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
BUDŻET I MIENIE KOMUNALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE
ZAMIERZENIA I PROGRAMY
REJESTRY I EWIDENCJE
LOBBING
INFORMACJA PUBLICZNA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
GMINNE OSOBY PRAWNE
SPÓŁKI GMINNE
ZARZĄD OSIEDLA POLIGON
JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
WYBORY SAMORZĄDOWE KADENCJI 2018 - 2023 - PONOWNE
EKOPORTAL - informacje o środowisku i jego ochronie
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PETYCJE
ZAWIADOMIENIE POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIA - art. 49 KPA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020 - 2023
Moja Sprawa w Internecie
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
SP ZOZ-MOZ - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ ZOZ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
WYBORY PARLAMENTARNE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 - PONOWNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY 2005
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2016 - 2019
NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana SIWZ dotycząca formularza ofertowego
» zawiadomienie o unieważnieniu konkursu
» Informacja z otwarcia ofert
» Zarządzenie nr 74/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
» Zarządzenie nr 73/20 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego
Ilość wiadomości z działu 'NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023': 1
Ilość dokumentów w dziale 'NABÓR KANYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023': 0
NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023


Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ogłasza się nabór kandydatów na ławników:
- do Sądu Rejonowego w Wołominie - w liczbie 3 ławników

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.):

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;

• ukończył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania (w Zielonce), co najmniej od roku;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie i średnie branżowe;
• do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
• adwokaci i aplikanci adwokaccy;
• radcy prawni i aplikanci radcowscy;
• duchowni;
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
• funkcjonariusze Służby Więziennej;
• radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem nie można być jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Zielonka.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.


Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.


•2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru
lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.


Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 - Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - pok. 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek godz. 8:00 - 18:00, wtorek - czwartek godz. 8:00 - 16:00,
piątek godz. 8:00 - 15:00 na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.zielonka.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.zielonka.pl.


Kartę zgłoszenia wraz niezbędnymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta Zielonka po upływie terminu, a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.


Szczegółowe informacje związane z naborem kandydatów na ławników udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka pod numerem tel. /22/ 761 - 39 - 05.


Dokumenty do pobrania:

treść ogłoszenia o naborze kandydatów na ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
RODO - Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danychData wprowadzenia: 2019-06-06 1052
Data upublicznienia:
Art. czytany: 645 razy

» POBIERZ - KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - rozmiar: 72704 bajtów
Typ pliku: application/msword
» POBIERZ - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - rozmiar: 194127 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» POBIERZ - LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA - rozmiar: 131584 bajtów
Typ pliku: application/msword
» POBIERZ - OGŁOSZENIE o NABORZE - rozmiar: 135409 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» POBIERZ - OŚWIADCZENIE KANDYDATA - POSTĘPOWANIE O PRZESTĘPSTWO - rozmiar: 27648 bajtów
Typ pliku: application/msword
» POBIERZ - OŚWIADCZENIE KANDYDATA - WŁADZA RODZICIELSKA - rozmiar: 35328 bajtów
Typ pliku: application/msword
» POBIERZ - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - rozmiar: 50176 bajtów
Typ pliku: application/msword
Wiadomość wprowadził: Sylwia Zabijak
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020 - 2023
URZĄD MIASTA ZIELONKA UL. LIPOWA 5, 05 - 220 ZIELONKA