NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW KADENCJA 2012-2015

2011-06-14 1002
Art. czytany: 5194 razy

Na podstawie art. 160 § 1 i art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.), Rada Miasta Zielonka ogłasza nabór kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Wołominie - 4 ławników,

- do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie - 3 ławników,

- do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 109, poz. 627), która weszła w życie dnia
14 czerwca 2011 r.:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Zielonce co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

       Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Zielonka.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

·         informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby

·         oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

·         oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

·         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

·         2  zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

       Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

       Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

            Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można
w Urzędzie Miasta Zielonka - Wydział Organizacyjno - Prawny - pok. 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek godz. 1000 - 1800, wtorek - piątek godz. 800 - 1600 ,
na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.zielonka.pl 
           

Kartę zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Dokumenty do pobrania:

- wzór karty

- wzór listy poparcia kandydata na ławnika

- wzory wymaganych oświadczeń

- treść ogłoszeń

Dokument wprowadził: Agnieszka Ferra